On bisch Du ao a daube Sau
An baisa Mo, a wiaschte Frau
Odr no sonscht an Luada
An Mittsommr, da leh mer fei
Ao mol des Bockshorn grode sei:
Heit bisch ao Du an Guada!

Halfnet

Erschienen in Helios-Bote 84, Herzöglich-Ostarische Hofgazette